Gyvenamosios vietos (išvykimo iš Lietuvos Respublikos) deklaravimas

Sukurta 2019.09.27

Pagal Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymą Lietuvos Respublikos piliečiai, išvykstantys iš Lietuvos ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui, privalo deklaruoti savo išvykimą. Nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą deklaruoja jų tėvai, įtėviai ar globėjai.

Jeigu Jūs iš Lietuvos Respublikos išvykote trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui, tačiau užsienio valstybėje likote ilgiau kaip 6 mėnesius, išvykimą iš Lietuvos galite deklaruoti:

 • Internetu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų („Paslaugos gyventojams/Gyvenamosios vietos deklaracijos“), jei naudojatės Lietuvos komercinių bankų internetine bankininkyste arba turite Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelę su aktyviu e-parašu;
 • Asmeniškai atvykus į konsulatą lankytojų priėmimo valandomis ir pateikus galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (iš anksto užsiregistruoti priėmimui nereikia):
  •                 Antradieniais 9.00 - 12.00 val.
  •                 Trečiadieniais 13.00-16.00 val.
  •                 Ketvirtadieniais 9.00 – 12.00 val.
 • Paštu siunčiant užpildytą prašymą (žr. temą „Prašymų formos) bei galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

Elektroniniu paštu pateikti prašymai dėl išvykimo iš Lietuvos deklaravimo nepriimami.

Pakeitusiais gyvenamąją vietą nelaikomi:

 1. diplomatai ir kiti LR diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose, atstovybėse prie tarptautinių organizacijų ir tarptautinėse organizacijose dirbantys asmenys, ir kartu su jais išvykę šeimos nariai visą jų darbo šiose įstaigose ar organizacijose laiką;
 2. asmenys, atliekantys tikrąją karo tarnybą;
 3. asmenys, kurie gydosi stacionarinėse sveikatos priežiūros įstaigose;
 4. nuolatinės studijų formos studentai mokymosi Europos Sąjungos valstybėse narėse ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėse narėse laikotarpiu;
 5. asmenys, laikomi tardymo izoliatoriuose ir pataisos įstaigose;
 6. jūrininkai, dirbantys plaukiojančiuose jūrų laivuose.

SVARBU:

Deklaracijų negali pateikti įgalioti asmenys.

  Deklaraciją asmeniškai pateikia:

 • asmuo, deklaruojantis savo gyvenamąją vietą;
 • nepilnamečių tėvai (įtėviai) ar vienas iš jų, o jeigu nepilnamečio tėvai (įtėviai) išsituokę – tas iš tėvų (įtėvių), su kuriuo yra nustatyta nepilnamečio gyvenamoji vieta (tėvų (įtėvių) susitarimu arba teismo sprendimu), arba globėjas (rūpintojas) ar teisėtas atstovas;
 • nepilnamečiai, įgiję visišką civilinį veiksnumą;
 • nepilnamečiai, kuriems sukako 16 metų, jeigu negyvena kartu su tėvais (įtėviais), globėjais (rūpintojais) ar kitais teisėtais atstovais ir pastarieji jų gyvenamosios vietos nedeklaravo;
 • asmenų, kuriems įsteigta globa (rūpyba), deklaraciją pateikia globėjas (rūpintojas), socialinės paslaugų ar sveikatos priežiūros įstaigos, kuriai pavesta eiti globėjo (rūpintojo) pareigas (toliau – socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaiga), atstovas.

Jeigu kartu su Jumis Baltarusijos Respublikoje gyvena ir Jūsų nepilnametis vaikas, kurio išvykimas iš Lietuvos nėra deklaruotas, jo vardu turi būti pateikta atskira deklaracija, kurią užpildo ir pasirašo vienas iš tėvų (įtėvių).

Jeigu Jūsų nepilnametis vaikas likęs gyventi Lietuvoje, teikiant deklaraciją vienas iš užsienyje gyvenančių vaiko tėvų turi pateikti raštišką paaiškinimą apie tai, kur vaikas gyvena ir kas jį globoja.

Pateikiami dokumentai:

 • Išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaracija, pildoma asmeniui išvykstant ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui (pildoma konsulate). Jei teikiama paštu – užpildytą ir pasirašytą Išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaracija (žr. temą „Prašymų formos“). 
 • Lietuvos Respublikos piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė;
 • leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Sąjungoje, Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelė ar Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelė;
 • Nepilnamečio Lietuvos Respublikos pasas arba asmens tapatybės kortelė. Asmens dokumentą privalo pateikti ir tas iš tėvų, (įtėvių), globėjų (rūpintojų), kuris teikia nepilnamečio deklaraciją. Jei nepilnametis Lietuvos Respublikos pilietis paso ar asmens tapatybės kortelės neturi, bet turi ir kitos valstybės pilietybę, deklaruojant išvykimą iš Lietuvos Respublikos, turi būti pateiktas užsienio valstybės pasas;
 • globą (rūpybą) ar atstovavimą (neveiksniam asmeniui) patvirtinantys dokumentai ir savo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas – kai asmens gyvenamąją vietą deklaruoja globėjas (rūpintojas), neveiksnaus asmens atstovas ar socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaigos atstovas.

Konsulinis mokestis už gyvenamosios vietos deklaravimą neimamas.

Naudinga informacija 

 • Gyvenamosios vietos deklaravimas nesusijęs su gyventojų pajamų mokesčio mokėjimu ar privalomojo socialinio draudimo įmokų administravimu.
 • Lietuvos Respublikos mokesčių klausimais reikia asmeniškai kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją.
 • Informacija privalomojo sveikatos draudimo klausimais skelbiama Sodros interneto svetainėje.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha