Asmens tapatybės kortelė ir pasas

Sukurta 2015.04.22 / Atnaujinta 2018.08.29 09:35

DĖMESIO:

Informacija apie Gyventojų registro tarnybos vykdytos sertifikavimo veiklos perdavimą ADIC.

Visa aktuali informacija apie Gyventojų registro tarnybos vykdytos sertifikavimo veiklos perdavimą Asmens dokumentų išrašymo centrui prie Vidaus reikalų ministerijos bus skelbiama ir atnaujinama interneto tinklalapyje www.nsc.vrm.lt ir www.dokumentai.lt.

Kur ir kaip kreiptis dėl Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimo/keitimo?

Pilietis, gyvenantis užsienio valstybėje, dėl asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimo/keitimo kreipiasi:

 • į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą užsienio valstybėje, kurioje gyvena;
 • jei yra Lietuvos Respublikoje - į pasirinktą migracijos tarnybą.

SVARBU:

Konsulinis priėmimas dėl asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimo/keitimo Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Gardine vyksta darbo dienomis: antradienį ir ketvirtadienį - nuo 10.00 iki 12.00; trečiadienį -  nuo 14.00 iki 16.00.
Lietuvos Respublikos piliečiai dėl asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimo/keitimo gali gauti informaciją tel.: +375 17 217 7090 ir +375 17 217 7094.

Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimo/keitimo tvarka ir Lietuvos Respublikos paso galiojimas

Asmens tapatybės kortelė keičiama, jei:

 • pilietis pakeičia vardą (-us), pavardę, lytį, gimimo datą, gimimo vietą, asmens kodą;
 • ji tapo netinkama naudoti;
 • joje yra netikslių įrašų;
 • pasibaigė jos galiojimo laikas;
 • to pageidauja pilietis.

Pasas keičiamas, jei:

 • pilietis pakeičia vardą (-us), pavardę, lytį, gimimo datą, gimimo vietą, asmens kodą;
 • jis tapo netinkamas naudoti;
 • jame yra netikslių įrašų;
 • pasibaigė jo galiojimo laikas;
 • išnaudoti vizoms skirti lapai;
 • to pageidauja pilietis.

Asmens tapatybės kortelė galioja:

 • 2 metus, jeigu ji išduota piliečiui iki 5 metų amžiaus;
 • 5 metus, jeigu ji išduota piliečiui nuo 5 iki 16 metų amžiaus;
 • 10 metų, jeigu ji išduota piliečiui nuo 16 metų iki 75 metų amžiaus;
 • 20 metų, jeigu ji išduota piliečiui nuo 75 metų amžiaus.

Pasas galioja:

 • 2 metus, jeigu pasas išduotas piliečiui iki 5 metų amžiaus;
 • 5 metus, jeigu jis išduotas piliečiui nuo 5 iki 16 metų amžiaus;
 • 10 metų, jeigu jis išduotas piliečiui nuo 16 metų amžiaus;
 • 12 mėnesių, kai laikinai negalima nuskaityti jokių piliečio pirštų atspaudų.

SVARBU:

Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės arba paso galiojimo laikas nėra tęsiamas, o vietoj baigusio (baigiančio) galioti paso išduodamas naujas.

DĖMESIO:

 • Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos gali išduoti/pakeisti asmens tapatybės kortelę arba pasą tik bendrąja tvarka, t.y. per dvi-tris savaites nuo prašymo pateikimo asmeniškai dienos.
 • Jei asmens tapatybės kortelė ar pasas keičiamas pasikeitus asmens duomenims (vardui, pavardei ir kt.) arba jei išduodamas pirmasis šis dokumentas vaikams, gimusiems iki 2008-07-22 ir įgijusiems kitos valstybės pilietybę – jo išdavimo laikas gali būti ilgesnis.
 • Migracijos tarnybose Lietuvoje asmens tapatybės kortelę arba pasą galima pakeisti skubos tvarka - per 1 ar per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos. Valstybės rinkliava už asmens tapatybės kortelės arba paso keitimą skubos tvarka per 5 darbo dienas – 19,60 EUR/ 57 EUR, per 1 darbo dieną (24 val.) – 31,60 EUR/ 71 EUR.

Jeigu Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybės kortelė arba pasas baigė galioti ar yra prarasti, o asmuo neturi kito galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės arba paso) ir prireikia skubiai grįžti į Lietuvą, grįžimui į Lietuvą konsulinė įstaiga gali išduoti laikiną kelionės dokumentą - asmens grįžimo pažymėjimą (AGP).

Asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenys (slaptažodis) išduodami tik asmenims nuo 18 metų. Atsiimti voką su slaptažodžiu galima tik atvykus asmeniškai arba, pateikus rašytinį prašymą, paštu. Įgaliotam asmeniui slaptažodis neišduodamas.

Asmuo turi teisę atsisakyti paimti asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenis (slaptažodį).

Kokius dokumentus reikia pateikti Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelei arba pasui gauti ar pasikeisti?

SVARBU:

Dabar išduodama asmens tapatybės kortelė ir pasas yra biometriniai, kuriuose elektroniniu būdu fiksuojami pirštų antspaudai ir parašas, todėl Lietuvos Respublikos pilietis turi asmeniškai atvykti į Lietuvos konsulinę įstaigą užsienio valstybėje, kurioje gyvena, ar į migracijos tarnybą Lietuvoje.
 • Asmenys, vyresni nei 16 metų amžiaus, prašymą ir kitus dokumentus pateikia asmeniškai.
 • Jeigu kreipiamasi dėl asmens tapatybės kortelės arba paso keitimo ar išdavimo asmeniui iki 16 metų, kuris jau turėjo pasą ir/arba asmens tapatybės kortelę, tai dokumentus, dalyvaujant pačiam nepilnamečiui, pateikia vienas iš tėvų ar globėjų.
 • Keičiant asmens tapatybės kortelę arba pasą, pasikeitus pavardei po santuokos/ištuokos užsienyje, kartu turi būti pateikti dokumentai dėl santuokos įtraukimo į apskaitą Lietuvos Respublikoje. Daugiau informacijos apie santuokos arba ištuokos įtraukimą į apskaitą Lietuvos Respublikoje rasite čia.
 • Kreipiantis dėl vaiko, gimusio užsienio valstybėje, pirmojo Lietuvos Respublikos paso arba asmens tapatybės kortelės išdavimo, kartu turi būti pateikti dokumentai dėl vaiko gimimo įtraukimo į apskaitą Lietuvos Respublikoje. Daugiau informacijos rasite čia.

SVARBU:

Pateikiant piliečio nuo 1 metų iki 16 metų prašymą, turi dalyvauti ir jis pats. Pateikiant piliečio iki 1 metų dokumentus, jam atvykti į konsulinę įstaigą nebūtina.

SVARBU:

Asmens tapatybės kortelė arba pasas konsulinėje įstaigoje išduodamas tik deklaravus gyvenamąją vietą užsienio valstybėje. Gyvenamosios vietos deklaruoti nereikia:

 • konsulinėse įstaigose bei atstovybėse prie tarptautinių organizacijų, tarptautinėse organizacijose dirbantiems asmenims ir kartu su jais išvykusiems šeimos nariams visą darbo šiose įstaigose ar organizacijose laiką;
 • asmenims, atliekantiems privalomąją arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą;
 • asmenims, kurie gydosi stacionarinėse sveikatos priežiūros įstaigose;
 • moksleiviams ir studentams mokymosi laikotarpiu (išskyrus nepilnamečius, kurių tėvai yra deklaravę gyvenamąją vietą užsienio valstybėje);
 • asmenims, atliekantiems laisvės atėmimo bausmę, laikomiems kardomojo kalinimo vietoje;
 • jūreiviams.

DĖMESIO:

Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Gardine elektroniniu būdu fiksuojami pirštų antspaudai ir parašas, todėl dokumentų gavimui reikia su savimi turėti 3 juodai baltas nuotraukas (reikalavimus nuotraukoms rasite čia).

Iki piliečiui bus išduota nauja asmens tapatybės kortelė arba pasas, jo pateiktas Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas jam grąžinamas.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimui/keitimui:

 • Asmenims nuo 16 metų:
  • Asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas, Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelė).
  • Gyvenamosios vietos deklaracija (jei gyvenamoji vieta užsienyje nebuvo deklaruota).
  • Konsulinis mokestis už asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimą/keitimą.
   Jei pageidaujama asmens tapatybės kortelę arba pasą gauti paštu:
   • Prašymas dėl asmens tapatybės kortelės, paso ar voko su slaptažodžiu (jei asmeniui yra sukakę 18 metų) siuntimo.
   • Registruotas vokas už kurį sumokėta (2 vnt., jei prašoma ir voko su slaptažodžiu).
 • Vaikams (iki 16 metų):
  • Vaiko asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas, Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelė).
  • Vieno iš tėvų ar globėjų asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
  • Gyvenamosios vietos deklaracija (jei gyvenamoji vieta užsienyje nebuvo deklaruota).
  • Konsulinis mokestis už asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimą/keitimą.
   Jei pageidaujama asmens tapatybės kortelę arba pasą gauti paštu:
   • Prašymas dėl asmens tapatybės kortelės arba paso siuntimo.
   • Registruotas vokas už kurį sumokėta.
 • Asmeniui, praradusiam asmens tapatybę patvirtinantį (-čius) dokumentą (-us):
  • Asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas, Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelė).
   Siekiant nustatyti asmens tapatybę, jei prarastas vienintelis turėtas Lietuvos Respublikos pilietybę ir tapatybę patvirtinantis dokumentas, reikia pateikti kitą dokumentą, kuriame būtų asmens nuotrauka, pvz.: vairuotojo pažymėjimą, ar Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą, ar studento pažymėjimą, ar užsienio valstybės išduotą dokumentą: pasą, leidimą gyventi ar kt.
  • Gyvenamosios vietos deklaracija (jei gyvenamoji vieta užsienyje nebuvo deklaruota).
  • Pranešimas apie Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą.
  • Konsulinis mokestis už asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimą/keitimą.
   Jei pageidaujama asmens tapatybės kortelę arba pasą gauti paštu:
   • Prašymas dėl asmens tapatybės kortelės, paso ar voko su slaptažodžiu siuntimo.
   • Registruotas vokas už kurį sumokėta (2 vnt., jei prašoma ir voko su slaptažodžiu).

DĖMESIO:

Visais atvejais, pateikiant dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimo/keitimo, konsulinis pareigūnas turi teisę pareikalauti, kad pareiškėjas pateiktų papildomus dokumentus ir/arba patikslintų pateiktus duomenis.

Koks yra konsulinis mokestis už Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimą/keitimą?

Konsulinis mokestis už asmens tapatybės kortelės arba paso keitimą/išdavimą ar dokumentų asmens tapatybės kortelei arba pasui pakeisti/išduoti priėmimą ir perdavimą – 100 EUR.

Konsulinio mokesčio lengvatos už asmens tapatybės kortelės arba paso keitimą/išdavimą ar dokumentų pasui pakeisti/išduoti priėmimą ir perdavimą taikomos:

 • 50 % – vaikams iki 18 metų, taip pat asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme.
 • 100 % – vaikams, kuriems nustatyta globa ar rūpyba; užsienio valstybių išlaikomiems stacionariose globos įstaigose asmenims; vienišiems asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių; asmenims, kuriems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis; asmenims iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis; asmenims, kuriems pagal Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymą pripažįstamas nuo okupacijų nukentėjusio – represuoto asmens teisinis statusas.

SVARBU:

Konsulinio mokesčio lengvatos taikomos tik už vieno iš dokumentų (arba asmens tapatybės kortelės, arba paso) išdavimą/keitimą bendra tvarka.

DĖMESIO:

Konsulinis mokestis yra mokamas grynais pinigais, atvykus į Lietuvos Respublikos generalinį konsulatą Gardine.

Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės arba paso atsiėmimo tvarka

Asmens tapatybės kortelę arba pasą pilietis atsiimti gali asmeniškai atvykęs į konsulinę įstaigą arba minėtus dokumentus gali paimti piliečio įgaliotas asmuo, kitas teisėtas atstovas ar piliečio rašytiniame prašyme išduoti asmens tapatybės kortelę ar pasą nurodytas asmuo, pateikęs savo asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą.

Atsiimti piliečio iki 16 metų asmens tapatybės kortelę arba pasą turi, o piliečio nuo 16 iki 18 metų gali vienas iš tėvų, pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Atsiimant naują asmens tapatybės kortelę ar pasą, turi būti pateiktas keičiamas Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas. Jis pažymimas kaip negaliojantis ir grąžinamas.

Jei pilietis pageidauja, asmens tapatybės kortelė arba pasas gali būti siunčiami registruotu paštu. Tačiau paštu gauta asmens tapatybės kortelė arba pasas neaktyvuojamas ir negalioja tol, kol konsulinė įstaiga paštu arba elektroninėmis priemonėmis negauna pranešimo apie asmens tapatybės kortelės arba paso gavimą.

DĖMESIO:

Konsulinė įstaiga per nustatytą laiką negavusi pranešimo apie asmens tapatybės kortelės ar paso gavimą (jei dokumentas buvo siunčiamas paštu), informuoja Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybą apie asmens tapatybės kortelės ar paso dingimą. Migracijos valdyba atitinkamą dokumentą paskelbia dingusiu. Jeigu pilietis neatvyksta į konsulinę įstaigą atsiimti išduoto dokumento per vienerius metus nuo dokumento išrašymo dienos, šis dokumentas paskelbiamas negaliojančiu ir nustatyta tvarka sunaikinamas.

Trūksta informacijos?

Daugiau informacijos apie asmens tapatybę liudijančius dokumentus (pasus ir asmens tapatybės korteles) rasite Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybos interneto svetainėje www.vilnius.policija.lt arba Asmens dokumentų išrašymo centro prie VRM interneto svetainėje www.dokumentai.lt.

Naujienlaiškio prenumerata