Artimiausi renginiai

VVA konkursai ir atrankos į deleguojamas tarptautines pareigybes

Sukurta 2016.04.25 / Atnaujinta 2023.07.10 15:09

Konkursai ir atrankos į deleguojamas pareigybes

Esama įvairių įsidarbinimo tarptautinėse ir ES institucijose galimybių. Viena iš jų – tapti deleguotu nacionaliniu ekspertu.

Delegavimas – karjeros valstybės tarnautojų, statutinių valstybės tarnautojų ir valstybės pareigūnų perkėlimas ar siuntimas ir kitų asmenų siuntimas dirbti į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas.

Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymas  nustato asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas prioritetų tvirtinimą, delegavimo koordinavimą, pretendentų į pareigas, į kurias gali būti deleguojama, atrankos principus, delegavimo tvarką, delegavimo į rinkimų stebėjimo misijas rezervo sudarymą, deleguojamų asmenų darbo užmokesčio nustatymą ir socialinių garantijų deleguojamiems asmenims suteikimą.

Minėtas įstatymas numato, jog pretendentas deleguojamas į tarptautinę ir ES instituciją ar užsienio valstybės instituciją laikotarpiui, kurį nurodo tarptautinė ir ES institucija ar užsienio valstybės institucija, tačiau paprastai ne ilgiau kaip 3 metams, jeigu tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip.

Kaip pateikiama informacija apie laisvas pareigas ar pareigybes tarptautinėse ir EU institucijose ar užsienio valstybės institucijose ir informacija apie delegavimo į tarptautines ir EU institucijas ar užsienio valstybių institucijas poreikius, kaip organizuojama ir vykdoma karjeros valstybės tarnautojų, statutinių valstybės tarnautojų, prokurorų ir kitų asmenų, pretenduojančių būti atrinktais į laisvas pareigas atranka bei pretendentų į delegavimo rezervą atranka, reglamentuoja Pretendentų į laisvas pareigas tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose ir pretendentų į delegavimo į rinkimų stebėjimo misijas rezervą atrankos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1414 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. 478 redakcija).


Informacijos apie laisvas pareigas priimančioje institucijoje paskelbimas

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos (toliau kartu – valstybės institucijos), Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės užsienio valstybėse, Lietuvos Respublikos atstovybės prie tarptautinių organizacijų, konsulinės įstaigos ir specialiosios misijos, gavusios informaciją apie laisvas pareigas visą gautą informaciją pateikia Viešojo valdymo agentūrai ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai.

Viešojo valdymo agentūra, gavusi informaciją apie laisvas pareigas, paskelbia ją deleguojančiosioms institucijoms interneto svetainėje www.vva.gov.lt.

 

Atrankos organizavimas ir vykdymas

Viešojo valdymo agentūra, iš Užsienio reikalų ministerijos gavusi išvadą, kurioje nurodyta, kad laisvos pareigos atitinka nacionalinius delegavimo prioritetus ir kad delegavimo išlaidos bus padengtos iš Užsienio reikalų ministerijai tam tikslui skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų arba kad išlaidas apmoka priimančioji institucija, pradeda organizuoti atranką.

Atranka susideda iš pretendentų į laisvas pareigas pateiktų dokumentų ir informacijos, pretendento į laisvas pareigas atitikties Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo 10 straipsnio reikalavimams įvertinimo ir pokalbio per komisijos posėdį. Per jį komisija įvertina pretendento į laisvas pareigas atitiktį priimančiosios institucijos nustatytiems reikalavimams, žinias ir įgūdžius, kurių reikia laisvų pareigų funkcijoms vykdyti, galimybes panaudoti turimas žinias ir įgūdžius praktikoje, sėkmingai dalyvauti priimančiosios institucijos organizuojamoje atrankoje laisvoms pareigoms eiti. Jei reikia, komisijos pokalbis su pretendentais į laisvas pareigas gali vykti ir telekomunikacijų galiniais įrenginiais.

 

Dokumentai, kuriuos pretendentai į laisvas pareigas turi pateikti Viešojo valdymo agentūrai

Pretendentas į laisvas pareigas Viešojo valdymo agentūrai elektroninio pašto adresu [email protected] pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame pretendentas į laisvas pareigas nurodo:

      1.1.laisvų pareigų, į kurias pretenduoja, pavadinimą,

      1.2. vardą, pavardę, einamas pareigas deleguojančiojoje institucijoje (jeigu prašymą leisti dalyvauti atrankoje teikia pretendentas į laisvas pareigas, kuris yra karjeros valstybės tarnautojas, statutinis valstybės tarnautojas ar valstybės pareigūnas) ir kontaktinius duomenis (gyvenamosios vietos adresą, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį);

      1.3. informaciją, ar:

      1.3.1. teisės eiti pareigas, tokias pačias kaip priimančiojoje institucijoje, į kurias jis pretenduoja, nėra atėmęs teismas;

      1.3.2. jis nėra teismo pripažintas neveiksniu darbo arba tarnybos teisinių santykių srityje.

  1. užpildytą užsienio reikalų ministro patvirtintos formos deklaraciją dėl atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams;
  2. gyvenimo aprašymą anglų kalba;
  3. priimančiosios institucijos reikalaujamus kitus dokumentus ar informaciją;
  4. deleguojančiosios institucijos vadovo rašytinį sutikimą, kad pretendentas į laisvas pareigas būtų deleguojamas į laisvas pareigas, kai prašymą leisti dalyvauti atrankoje pateikia pretendentas į laisvas pareigas, kuris yra karjeros valstybės tarnautojas, statutinis valstybės tarnautojas ar valstybės pareigūnas (toliau – sutikimas). Sutikimas pateikiamas, kai atranką organizuoja Viešojo valdymo agentūra.

Šiuo metu vykstančių deleguotųjų nacionalinių ekspertų atrankų sąrašas pretendentams.

 

Į ES deleguoti nacionaliniai ekspertai

Deleguoti nacionaliniai ekspertai yra ES šalių narių nacionalinės, regioninės ar vietinės valdžios institucijų, teismų, universitetų ar tyrimų įstaigų deleguoti ekspertai laikinam darbui į ES institucijas. Išskirtiniais atvejais ekspertai gali būti deleguojami ir iš privataus sektoriaus. Dauguma deleguotųjų nacionalinių ekspertų yra ES arba Europos ekonominei erdvei priklausančios šalies piliečiai, bet išimtiniais atvejais į Komisiją gali būti deleguojami ir ES arba EEE nepriklausančių šalių piliečiai. Deleguoti nacionaliniai ekspertai gali būti įdarbinami ne tik Europos Komisijoje, bet ir kitose institucijose. Deleguotieji nacionaliniai ekspertai dirba pagal ES pareigūnų nurodymus laikydamiesi išsamaus darbo aprašymo ir taisyklių, kurios padeda išvengti interesų konfliktų pavojaus. Institucijos turi savo taisykles, taikomas deleguotiems nacionaliniams ekspertams. Institucijos, neturinčios savo taisyklių, dažniausiai naudojasi Europos Komisijos nustatytomis taisyklėmis.

Karjeros valstybės tarnautojai, statutiniai valstybės tarnautojai, prokurorai ir kiti asmenys, siekiantys tapti deleguotaisiais nacionaliniais ekspertais ES institucijose, privalo atitikti tam tikrus jiems keliamus reikalavimus:

- Asmuo privalo būti ES šalies narės pilietis (tik išskirtiniais atvejais gali būti daromos išimtys);

- Privaloma turėti mažiausiai 3 metų darbo patirties administravimo, techninėje, konsultavimo ar priežiūros srityje;

- Privaloma mokėti bent 2 oficialias ES kalbas;

- Privaloma turėti teisinį išsilavinimą, jei siekiama tapti deleguotuoju nacionaliniu ekspertu Teisingumo teisme.

Deleguotuosius nacionalinius ekspertus iš ES šalių Komisija įdarbina per jų nuolatines atstovybes ES. Jei jus domina deleguotojo nacionalinio eksperto pareigos, dėl jų pirmiausia turėtumėte kreiptis į savo šalies nuolatinę atstovybę ES. Ten jums turėtų nurodyti asmenį, atsakingą už deleguotųjų nacionalinių ekspertų iš jūsų valstybės narės įdarbinimo reikalų tvarkymą ir galintį atsakyti į jūsų užklausas.

Ekspertai paprastai deleguojami ne trumpesniam kaip šešių mėnesių ir ne ilgesniam kaip ketverių metų laikotarpiui. Antrą kartą deleguojamas galite būti praėjus ne mažiau kaip šešeriems metams nuo pirmojo delegavimo laikotarpio pabaigos.