Temos Žymėti visus

Skelbimai Spausdinti RSS

Kvietimas asociacijoms, viešosioms įstaigoms ir nevyriausybinėms organizacijoms teikti veiklos projektus, kuriuos įgyvendinant tikslinga dalyvauti Užsienio reikalų ministerijai

Sukurta 2023.01.26 / Atnaujinta 2023.01.26 16:11

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kviečia asociacijas, viešąsias įstaigas ir nevyriausybines organizacijas teikti paraiškas pagal šias Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2023 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-39 patvirtintas prioritetines temas:

 1. Demokratinių vertybių plėtra ir administracinių gebėjimų stiprinimas Rytų kaimynystės šalyse.
 2. Saugumo ir atsparumo stiprinimas Rytų kaimynystės regione.
 3. Lietuvos visuomenės europietiškos tapatybės puoselėjimas ir europietiškų vertybių sklaida.
 4. Afrikos dienos Lietuvoje: kultūrų įvairovė ir tarpkultūrinis dialogas.
 5. Lotynų Amerikos ir Karibų kultūros įvairovės pristatymas festivalyje „In Latino“.
 6. Azijos valstybių pažinimo skatinimas Lietuvoje.
 7. Pagarbos žmogaus teisėms, demokratijos principams ir teisės viršenybei skatinimas, atsižvelgiant į Lietuvos narystės Jungtinių Tautų Žmogaus teisių taryboje ar pasirengimo pirmininkauti Europos Tarybos Ministrų Komitetui 2024 m. kontekstą.
 8. Ilgalaikiai Lietuvos interesai ir naujas vaidmuo Jungtinių Tautų sistemos transformacijoje atsižvelgiant į kintančią strateginę aplinką.
 9. Valstybės ir diasporos ryšio bei partnerystės stiprinimas:
  1. 1. Lietuvos diasporos pilietiškumo stiprinimas, skatinant įsitraukimą į Lietuvos gyvenimą ir grįžimą į Lietuvą;
  2. 2. Lietuvos visuomenės informavimas apie diasporos indėlį kuriant gerovę Lietuvoje.
 10. Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų žinomumo Lietuvoje didinimas.
 11. Atsparumo dezinformacijai ir hibridinėms grėsmėms stiprinimas.
 12. Lietuvos narystės NATO palankaus vertinimo visuomenėje stiprinimas ir NATO viršūnių susitikimo Vilniuje prioritetų viešinimas.
 13. Ryšių su valstybėmis strateginėmis Lietuvos partnerėmis stiprinimas per kultūrinius ir istorinius renginius Lietuvoje.
 14. Kultūriniai ir istorinės atminties projektai, susiję su Rusijos karu prieš Ukrainą ir Lietuvos Respublikos Seimo paskelbtais 2023 m. atmintinais metais.

Kvietimas teikti projektus skelbiamas vadovaujantis Asociacijų, viešųjų įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų, kuriuos įgyvendinant tikslinga dalyvauti Užsienio reikalų ministerijai, atrankos nuostatais , patvirtintais Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2022 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-43.

Projektų paraiškos priimamos iki 2023 m. kovo 1 d. (nurodyta pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų priėmimo diena).

Teikiant projektą reikia nurodyti prioritetinę temą, pagal kurią projektas yra teikiamas. 

Projektus vertins Asociacijų, viešųjų įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų, kuriuos įgyvendinant tikslinga dalyvauti Užsienio reikalų ministerijai, atrankos komisija.

Atrankai turi būti pateikta nustatytos formos projekto paraiška. Vienas paraiškos egzempliorius (word ir pdf) formatu turi būti pateiktas elektroniniu paštu [email protected], o kitas paštu adresu: Užsienio reikalų ministerijos Komunikacijos ir kultūrinės diplomatijos departamentui, J. Tumo-Vaižganto 2, LT-01511, Vilnius.

Prie užpildytos paraiškos pridedama:

1. Patvirtintos kopijos šių dokumentų:

1.1. organizacijos įstatų;

1.2. dokumento, įrodančio pareiškėjo teisę atstovauti organizacijai, jeigu paraišką teikia ne organizacijos vadovas;

2. valstybės įmonės Registrų centro išduotas Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas apie organizaciją (gali būti pateikiamas elektroninis sertifikuotas išrašas – prieigos raktas (kodas) ESI);

3. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduota pažyma apie organizacijos atsiskaitymą einamaisiais kalendoriniais metais su valstybės ir (ar) savivaldybių biudžetais, pinigų fondais.

Kartu su paraiška gali būti pateikiamos juridinių ir fizinių asmenų rekomendacijos.

Ministerija gali finansuoti ne daugiau kaip 60% numatomų projekto įgyvendinimo išlaidų.

Užsienio reikalų ministerija pasilieka teisę keisti projektų paraiškų priėmimo terminą ir skelbti naujus konkursus. Kilus papildomų klausimų, prašome kreiptis el. paštu [email protected].